Ühingu eesmärgid on:
*Üle Eestilise noortele suunatud huvialase tegevuse organiseerimine.
*Noortele elus vajaminevate teadmiste ja oskuste õpetamine.
*Noortele kutsealase täiend- ja ümberõppe korraldamine ning läbiviimine.
*Noorte abistamine sobivate töökohtade leidmisel ja ametite tutvustamine.
*Noorte juhendamine, nõustamine ja toetamine.
*Tervisliku ja keskkonna säästliku eluhoiaku propageerimine noorte seas.
*Noortele erinevate maade ja rahvaste tutvustamine.
*Koostöö teiste noorte organisatsioonidega Euroopa Liidus ja mujal maailmas.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
  Hakkame korraldama Eestis elavatele noortele koolitus kursusi, kus on võimalik omandada elus vajaminevaid oskusi ja teadmisi, ning laiendada oma silmaringi. Püüame võimalikult kasulikult ja huvitavalt sisustada noorte vabaaega.
  Tänapäeval on noortel tihti raskeks probleemiks elukutse valik. Paljud ei tea alati, millist ametit nad eelistavad, kuna tihti puudub neil ettekujutus töökohtadest, mille vahel valida tuleb. Tahame, et noored leiaksid kergemini oma koha elus. Selleks hakkame tutvustama oma kursustel neile erinevaid töökohti ja ameteid. Püüame nad asetada vastamisi reaalsete probleemidega, mis neil tulevikus võivad esile kerkida. Andes noortele nendest võimalikult täpse ülevaate ja ka kogemuse. Peale oma õpetajate on meil kavas kutsuda tundidesse huvitavaid inimesi erinevatest valdkondadest, kes räägiks neile oma tööst. Plaanis on ka külastada erinevaid ettevõtteid.
   Lisaks iganädalastele tundidele hakkame neile korraldama mitmesuguseid huvitavaid üritusi, kus oleks võimalik kursustel õpitud teadmisi ja oskusi ka praktiliselt kasutada. Püüame parandada noorte omavahelisi suhteid, suhtumist ühiskonda ja vanematesse inimestesse, ning tõsta nende kultuuritaset.  Tutvustame noortele erinevaid rahvaid ja nende tavasid. Samuti õpetame neid viisakalt käituma, moekalt riietuma, olema alati heas vormis, seda kuidas erinevates olukordades säilitada psühholoogilist tasakaalu, ennast kaitsma ja hoidma oma tervist. Propageerime tervislike – ja keskkonna säästlike eluviise. Korraldame küsitlusi, et välja selgitada noorte arvamusi ja seisukohti erinevate probleemide kohta ja anda vastuseid nende küsimustele. Plaanis on tööle panna telefon kuhu oleks noortel igalajal võimalik pöörduda oma muredega. Hakkame tegema koostööd samalaadsete organisatsioonidega Eestis kui ka mujal maailmas. Teeme omalt poolt kõik selleks, et meie poolt korraldatavad kursused saavutaksid kõrge taseme ja seal osalevad noored oleks eeskujuks teistele. Püüdleme selle poole, et kõigil Eestis elavatel noortel oleks võimalik osaleda meie poolt pakutavas programmis.